ALgemene voorwaarden

Algemeen

1.1   Deze algemene spelvoorwaarden zijn van toepassing op de Kras & Win actie die Agora Group, gevestigd aan de Keizershoek 312 te Kontich, organiseert.

1.2   Deelname aan de Kras & Win actie houdt acceptatie van deze spelvoorwaarden in.

1.3      Agora Group behoudt zich het recht voor om de Kras & Win actie op elk gewenst tijdstip op te schorten, te beëindigen of te wijzigen en niet tot uitkering van de prijzen over te gaan, zonder enige mogelijkheid tot schadevergoeding voor de deelnemers.

1.4   Op deze Kras & Win actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014 van toepassing.

Inhoud Actie

2.1  Tijdens de Agora Birthday Party wordt aan alle bezoekers een kraslot uitgedeeld bij ontvangst van hun factuur. Krasloten worden enkel uitgedeeld op aankopen verricht in onze Cash & Carry, niet geldig op online aankopen. 

2.2   De Kras & Win actie loopt van maandag 30 augustus 2021 t/m maandag 6 september 2021.

2.3   Bij elke aankoop in onze Cash & Carry tijdens de Agora Birthday Party, ontvangt de klant een kraslot. Krasloten worden verstrekt aan de kassa bij het betalen van de factuur in onze filialen te Brussel, Kontich, Luik en Nijvel. Voor de krasloten geldt op = op.

Prijzen

3.1   Er zijn verschillende prijzen te winnen, waaronder 10 x een plooifiets, en 25 x een Segway step, 600 x aankoopbon van €5 en 80 x aankoopbon van €25.

3.2   Om in aanmerking te komen op een prijs is de winnaar verplicht het winnende kraslot te overhandigen aan één van onze medewerkers. De code moet duidelijk leesbaar zijn.

3.3   De prijzen zijn persoonlijk en niet inwisselbaar voor een andere prijs of contanten en kunnen enkel verzilverd worden in de Cash & Carry van Agora Group.

Deelname en deelnemers

4.1   Deelname staat open voor iedere in Europa woonachtige natuurlijke persoon boven de 18 jaar. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan deze winactie.

4.2   Agora Group heeft het recht om een deelnemer van een Kras & Win actie buiten te sluiten indien blijkt dat de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen.

4.3   Agora Group kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor de opgave door de deelnemer van een verkeerd telefoonnummer, e-mail- of huisadres, dat leidt naar een verkeerd of onbekend adres van de deelnemer, alsmede voor storing in het netwerk, hardware of software die resulteert in een beperkte of vertraagde verstrekking van gegevens door de deelnemer, of verlies van dergelijke gegevens.

4.4   Op deze actie is geen kansspelbelasting van toepassing.

4.5   Iedere prijswinnaar verklaart zich door deelname akkoord dat hij/zij bereid is mee te werken aan eventuele promotionele activiteiten in verband met de Kras & Win actie, waaronder de uitreiking van de prijs. Eventuele foto’s kunnen door Agora Group worden gebruikt voor publiciteitsdoeleinden. Bovendien verklaren de prijswinnaars zich akkoord met het eventuele publiceren van een verslag/redactioneel artikel inclusief foto’s op www.agoragroup.com.

Gegevens

5.1   De Deelnemers gaan akkoord met het verstrekken van hun naam en adresgegevens ten behoeve van het bezorgen van de order.

5.2       Agora Group gaat zorgvuldig om met gegevens en handelt conform wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Het verwerken van deze gegevens zal conform de privacyverklaring van Agora Group plaatsvinden.

Wijziging spelvoorwaarden en technische voorzieningen

6.1   Agora Group heeft te allen tijde het recht om zonder voorafgaande kennisgeving deze voorwaarden gedurende de Kras & Win actie te wijzigen en zonder opgave van reden de Kras & Win actie te staken of te wijzigen, zonder dat Agora Group daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van (enige) schade gehouden is jegens de deelnemers. In geval van wijziging van deze voorwaarden zal Agora Group rekening houden met de redelijke belangen van de deelnemers.

6.2   Agora Group garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van haar website(s) of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Ondanks de grootst mogelijke zorg die Agora Group aan het beheer van de website besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor adequate voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om aan de Kras & Win actie deel te nemen.

 Klachten

7.1   Als een deelnemer een klacht of bezwaar heeft in verband met de door Agora Group georganiseerde Kras & Win actie, dan kan de deelnemer deze binnen 5 werkdagen nadat de klacht is gerezen of redelijkerwijs kon worden vastgesteld, aan Agora Group kenbaar maken door middel van het sturen van een brief aan Agora Group, Keizershoek 312 2550 Kontich, of een e-mail naar agora@agoragroup.com onder vermelding van ‘klacht Kras & Win Actie’.

Aansprakelijkheid

8.1   Agora Group is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de Kras & Win Actie. Druk, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen Agora Group niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Agora Group in het leven roepen. Agora Group is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, in verband met het gebruik van de website of andere technische faciliteiten. Agora Group is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de Kras & Win Actie maakt.

Overmacht

9.1   Agora Group behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot het uitkeren van een of meerdere prijzen in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van de leverancier en/of sponsor van een prijs of de aanvraag van surseance van betaling door deze leverancier en/of sponsor of van Agora Group zelf.

Toepasselijk recht

10.1 Op deze spelvoorwaarden en de Kras & Win Actie is Belgisch recht van toepassing.

Contact en vragen

Mocht u vragen hebben, neem dan contact met ons op via agora@agoragroup.com en stel uw vraag.